Artikel I

Het is leden niet toegestaan vertrouwelijke informatie, opgedaan tijdens activiteiten van Young Foodpolicy, te delen met niet-leden. Dit geldt in het bijzonder ten aanzien van contacten met de media.

Artikel II

Deelname aan activiteiten die door Young Foodpolicy worden georganiseerd geschiedt altijd op vrijwillige basis. Eventuele aanbevelingen of adviezen die voortkomen uit activiteiten zijn niet meer dan dat: ieder lid van Young Foodpolicy behoudt te allen tijde de vrijheid om in elk opzicht zijn eigen beleid te bepalen.

Artikel III

Buiten de activiteiten mogen leden evenmin concurrentiegevoelige onderwerpen bespreken met andere leden en/of concurrenten, noch - mondeling dan wel schriftelijk - aanbevelingen of mededelingen doen die een mededingingsbeperkend karakter dragen. Leden mogen geen afspraken maken met derden die de werking van de markt verstoren, en dienen zich in ieder geval te onthouden van dergelijke afspraken namens Young Foodpolicy. Leden mogen geen stukken opstellen of verspreiden met een concurrentiebeperkende inhoud.

Artikel IV

Leden zijn verplicht elke inbreuk op deze gedragscode (ook twijfelgevallen) voor te leggen aan de Raad van Advies van Young Foodpolicy. Als de bespreking van het voorval tot de conclusie leidt dat er inderdaad sprake is van een mogelijk mededingingsbeperkende gedraging, zal Young Foodpolicy zich hiervan door middel van een besluit van de Raad van Advies distantiëren. Bij een verschil van mening tussen de Raad van Advies en betrokkenen geeft het oordeel van de Raad van Advies de doorslag.